Servicios

S.A.T. (Servicio de asistencia técnica)


Asistencia Técnica (En sus instalaciones, en nuestro Taller)


Servicio a Domicilio (sus instalaciones)

Disponemos de una flota de furgones, Furgón Taller, completamente equipados para que sus máquinas estén atendidas en las mejores condiciones.

Calidad en las Reparaciones

Materiales de calidad y originales, además de un equipo humanos con amplia experiencia y avalado.

Recambios y Accesorios Multimarca

En nuestro almacén disponemos de un amplio stock en recambios para facilitar la asistencia.

Recambio Multimarca. Gestionamos la búsqueda y adquisición del recambio que necesita para su máquina.

Todo tipo de accesorios para carretillas, volteadores, púas, ruedas, dispositivos de seguridad, accesorios para adecuar su carretilla a la normativa vigente.

Realizamos estudios personalizados según las necesidades de cada cliente.

Personal cualificado con el Curso Básico AEQT-AEST

Disponemos en nuestro Equipo Humano, de personal cualificado y certificado con el CURSO AEQT/AEST, y poder llevar a cabo, como bien indica la legislación vigente, un correcto mantenimiento en las empresas del ámbito de la Industria Química.

EQUIPO TÉCNICO Y HUMANO A SU DISPOSICIÓN


 

Alquiler / Renting

Realitzem un profund estudi detallat de les necessitats d'ús i aplicació.

Disposem d'una gamma de Carretons tecnològicament d'acord amb les normatives vigents en matèria de Seguretat.

La fórmula de lloguer a curt/llarg termini li permet tenir a la seva disposició un carretó adaptat a les seves necessitats i durant el temps necessari.

*Renting (lloguer amb opció a compra) una fórmula de finançament interessant per a les petites i mitjanes empreses.

Oferim als clients la possibilitat de repartir en quotes el cost de la inversió, convertint-se (si exerceixen la opció de compra) en propietaris del ben al finalitzar el contracte.

Formación

Curs de Seguretat per a operaris de carretons elevadors.

Tal com es recull Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 als articles 18-19, l'Empresari ha de garantir que tots els treballadors reben una formació i informació adequada relativa als riscos específics dels lloc de treball així com de les mesures de protecció que cal adoptar, aquesta formació ha de tenir un caràcter teòric i pràctic, així mateix al RD1215/97 en el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball en l'article 3 remarca la necessitat que el treballador rebi formació específica adequada en l'ús dels equips de treball.

 Des de novembre del 2011 tots els treballadors que utilitzin carretons elevadors estan obligats a rebre formació teòrica i pràctica, impartida per tècnics competents, sobre els CRITERIS MÍNIMS DE FORMACIÓ DE CONDUCTOR D'EQUIPS AUTOMOTRIUS recollits al RD 1215/97.

 En aquest sentit i amb l'ànim de facilitar a les empreses un servei integrat *Carretillas del Segrià, S.L. i Gabinet Tècnic *GESTINSA Servei de Prevenció (acreditat pel Departament de Treball nº *SP001/04*LL), han planificat un programa formatiu multidisciplinari desenvolupat per Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals i Especialistes en Carretons Elevadors. 

El curs d'està dirigit a operaris que treballin amb carretons elevadors i és un curs de formació teòrica i pràctica.

 

Demani pressupost ens podem adaptar a horaris i necessitats.

 

 

 

Qui en pot portar? S’ha de tenir present que el personal operador és responsable del maneig d’aquests equips de treball automotors. Per tant, de la seva forma de treballar en dependrà, en gran mesura, la correcta execució de les tasques i la minimització de les situacions de risc que puguin ocórrer. Per aquest motiu resulten imprescindibles una actitud i una capacitació adequades.

Cal que aquest personal compleixi una sèrie de requisits:

  • Ser major de 18 anys.
  • Disposar d’un certificat d’aptitud mèdica, on s’estableixi la seva adequació i l’absència de limitacions físiques invalidants per realitzar aquesta tasca.
  • Disposar d’una autorització per escrit per part de l’empresa en relació a l’ús de l’equip.
  • Disposar de formació teòrica, pràctica suficient i adequada a l’equip que condueix.

Reacondicionamiento de máquina

Reacondicionamiento

-Realizamos un cheking para averiguar el material a sustituir.
-Se desmonta la máquina completamente dejando chasis por un lado y motor y accesorios por otro.  
-Se realiza limpieza a fondo.
-La máquina se enmasilla, lija y pinta. Estado como nuevo.

Se vuelve a montar todo: chasis, accesorios etc. , se hacen pruebas varias de funcionamiento. 

Lista para ser entregada

 

Has clik en ►    Carretillas del Segrià